مجموعه نمایشگاهی

مجموعه نمایشگاهی دستاورد های انقلاب

مجموعه عکس و پوستر از دستاورد های جمهوری اسلامی ایران در زمنیه های مختلیف مانند: قدرت موشکی،مهندسی ژنتیک، خود کفای در تولید گندم، صادرات کشاورزی و..

کلمات کلیدی

فایل ها